IJ №2 (22) 2017
European Court of Human Rights: review of judgment of 30 May 2017 in the case of Davydov and Others v. Russia (application no. 75947/11)

Citation: (2017) Evropeyskiy Sud po pravam cheloveka: obzor postanovleniya ot 30 maya 2017 goda po delu Davydov i drugie protiv Rossii (zhaloba N75947/11) [European Court of Human Rights: review of judgment of 30 May 2017 in the case of Davydov and Others v. Russia (application no.75947/11)]. Mezhdunarodnoe pravosudie, no. 1, pp. 42–48. (In Russian).

Issue articles